НАЧАЛО  /  НОВИНИ  /  БРОШУРИ  /  КОНТАКТИ         
ОБЩИ УСЛОВИЯ

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА "ТЕМПОС" ЕООД

 
 
I. Общи разпоредби
 
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на ТЕМПОС ЕООД (наричано по-долу само „ТЕМПОС ЕООД“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ТЕМПОС ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ТЕМПОС ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на ТЕМПОС ЕООД.
 
Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.
 
 
 
II. Основни понятия
 
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на ТЕМПОС ЕООД.
 
„УСЛУГА/и“ на сайта включват:
 
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 
– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
 
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на ТЕМПОС ЕООД;
– получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
 
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ТЕМПОС ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
 
 
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 
„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.
 
 
III. Авторски права
 
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 
 
 
IV. Конфиденциалност
 
ТЕМПОС ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
 
ТЕМПОС ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 
ТЕМПОС ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
 
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ТЕМПОС ЕООД на следния адрес или email за контакти office@tempos.bg 
 
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.
 
 
V. Органичаване на отговорността
 
ТЕМПОС ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ТЕМПОС ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна ТЕМПОС ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 
ТЕМПОС ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 
TЕМПОС ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 
 
ТЕМПОС ЕООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 
 
Меню

Начало
За компанията
Контакти
Полезна информация
Брошури
Новини
Услуги
Политика за защита на личните данни
Смазочни продукти
Индустрии
CASSIDA
Търси продукт
Контакти
България, 9009 Варна
Западна промишлена зона
ул. Уста Колю Фичето 55
п.к. 128
тел./факс: +359 52 500 442
GSM: +359 896 880 349;

2023, Всички права запазени.